Partneri

Európsky sociálny fond
Európsky sociálny fond

Európsky sociálny fond je jedným z štyroch štrukturálnych fondov EÚ. Bol založený zmluvou o EHS v rámci Rímskych zmlúv v roku 1957. Je hlavným nástrojom sociálnej politiky EÚ, pomocou ktorého Únia premieňa svoje ciele v oblasti politiky zamestnanosti do konkrétnych aktivít zameraných na zlepšenie odbornej kvalifikovanosti, na systémy vzdelávania, na integrácie ľudí žijúcich na okraji spoločenstva a následný rast pracovného potenciálu občanov EÚ. Cieľmi ESF sú vysoká úroveň zamestnanosti, na ktorej sa podieľajú všetky skupiny spoločnosti, zrovnoprávenie mužov a žien na trhu práce a hospodárska a sociálna súdržnosť.

Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia je dokument zameraný na dosiahnutie vysokej miery zamestnanosti, zníženie dlhodobej nezamestnanosti, vyrovnávanie sa s demografickými zmenami, rozvoj ľudských zdrojov a v neposlednom rade na sociálnu inklúziu. Riadiacim orgánom operačného programu je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Národné rehabilitačné centrum
Národné rehabilitačné centrum

Národné rehabilitačné centrum Kováčová je zdravotnícke zariadenie zaradené ako špecializovaná nemocnica s celoslovenskou pôsobnosťou pre liečbu pacientov po úrazoch chrbtice s poškodením miechy, polytraumatizmoch, amputáciách, náročných operačných výkonoch na pohybovom systéme.

Nadácia SPP
Nadácia SPP
  • Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Táto spoločnosť vníma Nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytuje pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách pomocou podpory rôznych projektov.
  • Zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosti meniť realitu, v ktorej žijú, ale rovnako o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú našu pomoc. Činnosť Nadácie odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti.
  • Hlavnou víziou Nadácie je preto podpora, rozvoj a ochrana, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku. Taktiež dosahov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny.
×
Prihlásenie motivátora

Do členskej zóny sa môžu prihlasovať len oficiálni motivátori. Prihlasovacie údaje boli zaslané všetkým motivátorom na emailovú adresu. V prípade potreby nás kontaktujte cez kontaktný formulár alebo na adrese info@paralela.sk

Zabudnuté heslo?
×
Strata hesla

Ak ste stratili heslo zadajte Váš email, následne Vám bude doručený link pre obnovu hesla.