Zraniteľní odberatelia

Zraniteľní odberatelia

25.January 2017 | Rubrika:

Zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti pri uzatváraní zmluvy o združenej dodávke elektriny oznámi a preukáže svojmu dodávateľovi elektriny, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo že je ťažko zdravotne postihnutý a bude elektrinu využívať na vykurovanie. Túto informáciu môže zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti oznámiť aj priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy na adresu Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

Splnenie podmienok sa preukazuje
a) preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu a zaradením odberateľa elektriny do tarifnej skupiny na účely prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny, ktorá je určená pre odberné miesta s vlastným vykurovaním, alebo
b) potvrdením od ošetrujúceho lekára, ktorý preukazuje, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny.

Zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti každý rok do 31. marca preukáže, že pretrvávajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie zraniteľných odberateľov.
Ďalšie informácie a postup evidencie zraniteľných odberateľov elektriny je uvedený vo Vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou (§38)

Oznámenie údajov o zraniteľnom odberateľovi elektriny v domácnosti v zmysle zákona 2512012 Z.z

×
Prihlásenie motivátora

Do členskej zóny sa môžu prihlasovať len oficiálni motivátori. Prihlasovacie údaje boli zaslané všetkým motivátorom na emailovú adresu. V prípade potreby nás kontaktujte cez kontaktný formulár alebo na adrese info@paralela.sk

Zabudnuté heslo?
×
Strata hesla

Ak ste stratili heslo zadajte Váš email, následne Vám bude doručený link pre obnovu hesla.